zǔ dǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.stop; stem; resist; obstruct

  • xiàn zài shén me dōu wú fǎ zǔ dǎng wǒ men

   现在什么无法阻挡我们

   There's no stopping us now.

  • rén men wú lì zǔ dǎng lì shǐ de chē lún

   人们无力阻挡历史车轮

   People are powerless to stop the wheel of history.