ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.bar the way; stymie; prevent; tackle

  • jǐng chá zǔ lán bù zhù rén men

   警察阻拦人们

   The police were unable to hold back people.

  • wǒ men shòu dào jǐng chá zǔ lán wèi néng cān jiā shì wēi yóu xíng

   我们警察阻拦参加示威游行

   We were prevented by police from joining the demonstration.

  • nǐ jì rán yī dìng yào qù wǒ yě bù biàn zǔ lán

   既然一定便阻拦

   Since you must go, I can't stop it.