zǔ zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.block; check; stop; stem; retardant

  • diàn chē bèi zǔ zhì zài mǎ lù shang zào chéng le jiāo tōng dǔ sè

   电车阻滞马路造成交通堵塞

   The tram was held up in the road, causing a traffic jam.

  • zǔ zhì dí rén de xíng dòng

   阻滞敌人行动

   block the action of the enemy

  • wǒ men yào zǔ zhì má zuì

   我们阻滞麻醉

   We must block anesthesia.