ā fù hàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Afghanistan

    • ā fù hàn de zhàn zhēng yǐ chéng wéi méi tǐ guān zhù de jiāo diǎn

      阿富汗战争成为媒体关注焦点

      The war in Afghanistan had become the focus of media attention.