ā lā bó yǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Arabic (language)

  • zhè xiē fāng yán yǔ ā lā bó yǔ xiāng sì dàn zài ruò gān fāng miàn yǒu suǒ bù tóng

   这些方言阿拉伯语相似若干方面有所

   These dialects are like to Arabic, though different in several respects.

Word usage

 • Note
  "阿拉伯语" cannot be written as "阿剌伯语".