àn zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.long, narrow table; long board (propped up to serve as a table or counter)

  • pīng pāng qiú àn zi

   乒乓球案子

   ping-pong table

 • 2

  n.infmllaw suit; law case; legal case

  • bàn le yī jiàn àn zi

   案子

   finish handling a case

  • lǜ shī yǐ jiē shòu nǐ de àn zi

   律师接受案子

   The advocate has undertaken your case.

Chinese words with pinyin an zi