bǎ zǒng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.datedlow grade of official in the Ming and Qing dynasties

  • bǎ zǒng shàng rèn

   把总上任

   Bazong takes office.

  • bǎ zǒng shì yī gè xiǎo guān

   把总

   Bazong is a petty official.