bǎi chǐ gān tóu
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • Buddhism: to be on the top level of enlightenment

    • hǎo de guǎn lǐ jiào xué zhì dù néng jī fā tā bǎi chǐ gān tóu gèng jìn yī bù

      管理教学制度激发百尺竿头更进一步

      Good management education system can stimulate the continuing success in the future.