bǎi rì wéi xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Hundred Days' Reform; former name of the Reform Movement of 1898

    • bǎi rì wéi xīn biàn fǎ qián xī

      百日维新变法前夕

      before the Hundred-Day political reform in 1898