bào pán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.offer

    • gāi gōng sī kě néng wán quán zài cì bào pán

      公司可能完全再次报盘

      It is entirely likely that the company will make another offer.