bī rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.pressing; threatening

  • xíng shì bī rén

   形势逼人

   The situation spurs us on.

  • bī rén tài shèn

   逼人

   put too much pressure on somebody

  • bī rén huán zhài

   逼人还债

   press for the repayment of debts

  • màn màn cháng yè hán qì bī rén

   漫漫长夜寒气逼人

   It could be long, cold night.

  • shí jiān bī rén

   时间逼人

   Time presses.