ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.force; compel

  • tā méi yǒu bī pò wǒ shì wǒ xiǎng qù de

   没有逼迫

   He didn't force me and I wanted to go.

  • gāi bào gào chēng chéng qiān shàng wàn de rén bèi jūn duì bī pò zuò kǔ yì

   报告成千上万军队逼迫苦役

   The report alleges that thousands of people have been forced into slave labour by the army.

  • tā de kǒu gòng shì jǐng fāng bī pò zhāo rèn de

   口供警方逼迫招认

   His confession was strong-armed by the police.