bī shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.look at from close-up; watch intently; gaze fixedly at; look hard at

  • tā guāng cǎi duó mù bù kě bī shì

   光彩夺目逼视

   It shines with dazzling brilliance.

 • 2

  v.stare hard/sternly at

  • zài zhòng rén de bī shì xià tā xiǎn de jú cù bù ān

   众人逼视局促不安

   Under the stern gaze of everyone, she began to feel ill at ease.