bǐ rú shuō
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adv.for example/instance

    • mù guǎn yuè qì bǐ rú shuō dài yǒu zhí guǎn de dān huáng guǎn yuè qì hěn hǎo

      乐器比如说单簧管乐器

      A woodwind instrument, for example, a clarinet instrument with a straight tube is very nice.