bì hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.close; circularize; link head and tail

  • ràng diàn lù bì hé

   电路闭合

   close the circuit

  • bì hé kāi guān

   闭合开关

   close the switch.

  • zhè xiē huā duǒ zài yè li bì hé le

   这些花朵夜里闭合

   The flowers close up at night.

 • 2

  adj.closed; with head and tail linked together

  • zhè shì bì hé diàn lù

   闭合电路

   This is a closed-circuit.

Chinese words with pinyin bi he