biān yuán huà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.metamarginalization; marginalize

  • biān yuán huà yǔ yī fù xìng

   边缘化依附性

   marginalization and dependency

  • nǚ gù yuán bào yuàn bèi guǎn lǐ céng biān yuán huà

   雇员抱怨管理边缘化

   Female employees complained of being marginalized by management.