bù huì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.without concealing anything; to be outspoken

  • tā duì zì jǐ hé nà wèi nǚ yǎn yuán de guān xi zhí yán bù huì

   自己女演员关系不讳

   He was very frank about his relationship with the actress.

 • 2

  v.fmleuphdie

  • yī dàn bù huì shuí kě dài zhī

   一旦不讳

   Who can take his place once he dies?

Chinese words with pinyin bu hui