bù xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • prep.unlike

  • tā bù xiàng ài kū de rén

   不像

   It's unlike him to cry.

  • rú cǐ táng tū fēi cháng bù xiàng tā de wéi rén

   如此唐突非常不像为人

   It's very unlike him to be so abrupt.

  • tā zhǎng de bù xiàng tā mǔ qīn

   不像母亲

   He doesn't look like his mother.