cè zhǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.toilet paper/tissue

    • shāng diàn huò pǐn qí quán cóng xiāng yān dào zài shēng cè zhǐ yīng yǒu jìn yǒu

      商店货品齐全香烟再生厕纸

      The shop stocks everything from cigarettes to recycled loo paper.

Chinese words with pinyin ce zhi