ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.trousers; pants; slack

  • tā mǎi le yī tiáo xīn de cháng kù

   长裤

   He bought a new pair of trousers.

  • tā chuān le shēn lán cháng kù hé bái máo yī

   穿深蓝长裤毛衣

   She was wearing dark blue pants and a white sweater.

  • nǐ de zhè tiáo cháng kù zhēn hǎo kàn

   长裤好看

   Your trousers are so pretty.

Word usage

 • "长裤" is often matched with measure word "条".
  • 长裤

   one pair of pants