cháo bō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.tide bulge; tide wave; tidal swell

    • cháo bō duì shēng mìng de xíng chéng qǐ zhe zhòng yào de zuò yòng

      潮波生命形成重要作用

      Tidal waves played an important role in shaping life.