chǒng wù diàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pet shop

  • tā zài chǒng wù diàn zuò yī fèn jiān zhí gōng zuò

   宠物店兼职工作

   He had a part-time job at the pet shop.

  • wǒ men qù zhèn zi li de chǒng wù diàn

   我们镇子宠物店

   We went to the pet shop in town.