chū xí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be present (at a meeting, social gathering, etc.)

  • chū xí diǎn lǐ de rén hěn duō

   出席典礼

   The ceremony was well attended.

  • tā xiāng xìn le nǐ méi yǒu chū xí huì yì de jiě shì

   相信没有出席会议解释

   He has accepted your explanation as to why you didn't attend the meeting.

  • yī gòng yǒu shí rén chū xí

   一共出席

   All in all, there were ten present.