chūn huá qiū shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  slspring blooms and autumn fruits

 • 2

  slmetaliterary talent and moral integrity; causality of things

  • lái dào xué xiào wǒ men shōu huò le yòu yī kuāng xǐ rén de chūn huá qiū shí

   来到学校我们收获喜人春华秋实

   At school, we have borne another basket of luscious fruits.