cì yī gè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • next one (in order)

    • míng dān shang de cì yī gè míng zi shì yuē hàn yà dāng sī

      名单次一个名字约翰亚当斯

      The next name on the list is John Adams.