cōng róng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.desert cistanche

    • zhè cì shí yàn de mù dì shì guān chá cōng róng zǒng gān de dú xìng

      实验目的观察苁蓉总苷毒性

      The objective of this experiment is to study the toxicity of cistanchis glycosides.

Chinese words with pinyin cong rong