cù sǐ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.sudden death

  • yīng ér cù sǐ

   婴儿猝死

   sudden infant death

  • yuè fù de cù sǐ shǐ tā shēn shòu yǐng xiǎng

   岳父猝死使影响

   He had been deeply affected by the sudden death of his father-in-law.

  • tā yīn xīn zàng bìng tū rán fā zuò cù sǐ

   心脏病突然发作猝死

   He suddenly had a heart attack and dropped dead.