ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hasten; urge; prompt

  • nǐ bì xū cuī cù hái zi men gǎn lù

   必须催促孩子赶路

   You must urge the children on the way.

  • tā men zhèng cuī cù wǒ men jǐn kuài zuò chū jué dìng

   他们催促我们尽快作出决定

   They are pressing us to make a quick decision.

  • wǒ de lǜ shī yī zhí zài cuī cù wǒ lì yí zhǔ

   律师一直催促遗嘱

   My lawyer has been urging me to make a will.

  • cuī cù tā jìn xíng shàng sù

   催促进行上诉

   urge her to appeal the conviction