dǎ dǔn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • doze off; take a nap

    • wǒ kùn juàn yǐ jí cè wò zài fù qīn chuáng shang dǎ dǔn

      困倦已极侧卧父亲打盹

      I was very sleepy and fell asleep on my father's bed.