dà shèng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.great sage

  • kǒng zǐ shì yī míng dà shèng

   孔子大圣

   Confucius was a great saint.

 • 2

  n.Buddha

  • chéng dū dà shèng cí sì

   成都大圣

   Daci temple in Chengdu

 • 3

  n.emperor

  • dà shèng yīng míng

   大圣英明

   The emperor is wise!

 • 4

  n.immortal