dà shēng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.in a loud voice; top of one's voice

  • tā dà shēng xuān huá

   大声喧哗

   He spoke in a loud voice.

  • shì shuí tā dà shēng wèn dào

   大声

   "Who's there?" He asked in a loud voice.