dà shèng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.win a great/resounding victory; win by a big margin

  • tā yǐ dà shèng liǎng chǎng

   大胜

   He already has a couple of good wins under her belt.

 • 2

  n.great/resounding victory

  • wǒ men xū yào dǎ gè dà shèng lái zēng qiáng xìn xīn

   我们需要大胜增强信心

   We need a big win to boost our confidence.

  • dì yī chǎng dà shèng

   大胜

   the first big victory