dǎo jiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.infmlchew the cud

    • fán shì tí fēn liǎng bàn dǎo jiào de zǒu shòu nǐ men dōu kě yǐ chī

      凡是倒嚼走兽你们可以

      You may eat any animal that has a split hoof completely divided and that chews the cud.

Chinese words with pinyin dao jiao