ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Germany

  • gē dé bèi rèn wéi shì dé guó zuì wěi dà de shī rén

   歌德认为德国伟大诗人

   Goethe is acclaimed as Germany's greatest poet.

  • wǒ men yào qù dé guó guò shèng dàn hé xīn nián

   我们德国圣诞新年

   We're going to Germany for Christmas and New Year.

  • shòu dé guó shì chǎng yǐng xiǎng gǔ piào jià gé chū xiàn xià diē

   德国市场影响股票价格出现下跌

   Share prices slipped in sympathy with the German market.

  • dé guó duì

   德国

   Germany team