dī diào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.metamild or low-spirited view

  • bù yào huái yǒu zhè zhǒng dī diào de sī xiǎng

   不要怀有这种低调思想

   Do not hold such a low-spirited view.

 • 2

  n.low pitch/voice; low tone

  • dī diào de qín shēng

   低调琴声

   low tweedle

 • 3

  adj.metalow-key

  • tā wéi rén chǔ shì hěn dī diào

   为人处世低调

   He takes a low-key way to handle things in life.