gāo diào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.metapious talk; bombast

  • chàng gāo diào

   高调

   say fine-sounding things but take no action

 • 2

  n.high profile

  • gāo diào xuān bù mǒu shì

   高调宣布

   make a high-profile announcement of something

  • gāo diào zuò shì

   高调做事

   work hard

 • 3

  n.lofty tone

  • gāo diào shè yǐng zuò pǐn

   高调摄影作品

   high-profile photography

 • 4

  n.high key; high contrast

Chinese words with pinyin gao diao