fàn bài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.eulogy to the Buddha; Buddhist chant

    • tīng zhe sì yuàn li de fàn bài tā jué de xīn jìng le xǔ duō

      寺院梵呗觉得心静许多

      He felt calm when listening to the Buddhist service.

Chinese words with pinyin fan bai