fáng dǐng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.roof

  • fáng dǐng zài yè jiān tā le

   房顶夜间

   The roof came down during the night.

  • fáng dǐng xū yào xiū lǐ

   房顶需要修理

   The roof needs attention.