fàng dàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.wild in speech and behaviour; unruly; unscrupulous; act and speak in an undisciplined manner

  • běn xìng fàng dàn

   本性放诞

   be unruly by nature

  • xíng wéi fàng dàn

   行为放诞

   behave unconventionally

  • tā bù dé bù fàng dàn yáng kuáng yǐ bì huò

   不得不放诞避祸

   He had to pretend undiciplined to avoid misfortune.