fèi jié hé
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.(pulmonary) tuberculosis (TB); decline

  • tā mù dǔ le mǔ qīn sǐ yú fèi jié hé

   目睹母亲肺结核

   He witnessed the death of his mother from tuberculosis.

  • fèi jié hé bìng jūn xié dài zhě

   肺结核病菌携带者

   carriers of the lung disease