fù hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.complex; composite; compound

  • fù hé yuán yīn

   复合元音

   compound vowel; diphthong or triphthong

  • fù hé hán shù

   复合函数

   composite function

  • fù hé diàn lù

   复合电路

   composite circuit

  • fù hé wéi shēng sù

   复合维生素

   vitamin complex

  • fù hé xìn hào

   复合信号

   compound signal

  • zhè ge cí shì fù hé jié gòu

   这个复合结构

   The word is compounded.