gān zhe
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sugarcane

  • nǐ xǐ huan chī gān zhe ma

   喜欢甘蔗

   Do you like to eat sugar cane?

  • gāo gāo de gān zhe zài xìn fēng zhōng wān xià yāo

   甘蔗信风

   Tall stalks of sugarcane bend in the trade winds.

  • gān zhe bǐ yù mǐ xū yào gèng shǎo de tǔ di

   甘蔗玉米需要土地

   Sugarcane needs less land than maize.

Word usage

 • "甘蔗" is often matched with measure word "根".
  • 甘蔗

   one piece of sugar cane