gāng bǐ yà rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Gambian

    • zhōu sì xuǎn jǔ zhī hòu tā shì jué duì bù huì shū de chú fēi gāng bǐ yà rén dōu fēng le

      周四选举之后绝对除非冈比亚人

      After the election on Thursday, he couldn't be defeated unless Gambians had gone mad.