gè tóu r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dialsize, height

  • zhè zhǒng xī guā gè tóu r dà

   西瓜个头儿

   This kind of watermelon is remarkable for its size.

  • qí tā hái zi bù duàn chǐ xiào tā de gè tóu r

   其他孩子不断耻笑个头儿

   The other kids continually taunted him about his size.