gòng xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.similarity; general character shared by different things

  • xì qǔ yǒu gòng xìng

   戏曲共性

   Operas share some general characteristics.

  • jīn shǔ gòng xìng

   金属共性

   general nature of all metals

  • bié mǎn zú yú pǔ tōng de gòng xìng

   满足普通共性

   Be not content with the commonplace in character.