ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.abbrSouth Korea (Republic of Korea)

  • tā shōu dào le yī fēng fù qīn cóng hán guó jì lái de xìn hán

   收到父亲韩国信函

   He received a letter from his father from South Korea.

  • wǒ xià zhōu yào qù hán guó

   韩国

   I am going to South Korea next week.

  • hán guó yì shù pǐn jià gé tū rán měng zhǎng le

   韩国艺术品价格突然猛涨

   Prices for Korean art have gone through the roof.

 • 2

  Han, one of the Seven Hero States of the Warring States