ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.tasty; delicious; good to eat; nice

  • zhè ge xiāng jiāo tǐng hǎo chī

   这个香蕉好吃

   This banana is very nice.

  • zhè zhǒng yú bù tài hǎo chī

   好吃

   This fish is not delicious.

  • shāng diàn de miàn bāo hěn hǎo chī wǒ men mǎi diǎn r míng tiān zǎo shang chī ba

   商店面包好吃我们点儿明天早上

   The bread in this shop is delicious. Let's buy some for tomorrow's breakfast.

  • hěn hǎo chī de dōng xi

   好吃东西

   tasty things