hé chàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.sing in chorus; a group of people singing a song together in different parts; chorus

  • suǒ yǒu rén yī qǐ hé chàng

   所有一起合唱

   Every one joined in the chorus.

  • wǒ men rè qíng jī áng de hé chàng le guó gē

   我们热情激昂合唱国歌

   We sang a rousing chorus of the national anthem.