ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.become reconciled; on good terms

  • tā fù qīn de yuàn wàng biàn shì yǔ tā de jiā rén hé hǎo rú chū

   父亲愿望便家人和好

   It was his father's wish that he become reconciled with his family.

  • tā men liǎ hé hǎo le méi yǒu

   他们和好没有

   Are they speaking to each other again yet?

  • tā men chǎo guò jià bù guò xiàn zài yòu hé hǎo le

   他们不过现在和好

   They had a quarrel, but they're friends again now.