hé hé qì qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • polite and amiable

  • tā men hé hé qì qì de bù xíng huí nà suǒ fáng zi

   他们和和气气步行房子

   They walked companionably back to the house.

  • yǒu lǐ mào de rén zǒng shì hé hé qì qì bīn bīn yǒu lǐ de

   礼貌和和气气彬彬有礼

   A person with good manners is always kind and polite.